معرفی

مشخصات فردی

شهرام نصابیان

نام - نام خانوادگی : شهرام   نصابیان

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم دامی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علوم دامی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

شهرام نصابیان
شهرام نصابیان

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    مربی
^